Międzyszkolny Konkurs Plastyczny-Moja gra planszowa

gry_planszowe.pngMiędzyszkolny Konkurs Plastyczny

pt. „Moja gra planszowa”

 

REGULAMIN  UCZESTNICTWA

 • CELE:

­ promowanie, zapomnianej nieco rozrywki jaką są gry planszowe i towarzyskie.

-  dostarczanie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu

-  zachęceniu uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji

­  prezentacja pomysłowości dzieci, ich uzdolnień i zainteresowań

 • ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Organizatorami konkursu i fundatorami nagród jest Szkoła Podstawowa nr7
w  Szczecinie. 

2. Informacje o konkursie publikowane są: na plakatach w szkole oraz na stronie  internetowej szkoły.

 • UCZESTNICY  KONKURSU

Dzieci z grup zerowych (6 lat)

 

 • ZASADY KONKURSU:

1. Każda gra zgłoszona do udziału w konkursie musi być pracą wykonaną   własnoręcznie.

3. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję gry, planszę oraz pionki do gry.

4. Tematyka gry jest dowolna.

5. Technika i forma wykonania pracy jest dowolna.

6. Gra planszowa może być tworzona indywidualnie lub w  2 osoby.

7. Każdy uczestnik lub grupa może wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.

8. Ocenie podlegać będą: pomysł, staranność wykonania oraz estetyka pracy.

9. Pracę należy podpisać: imię i nazwisko autora/autorów, wiek, adres i telefon/e­mail, klasa, nazwa szkoły.

10. Prace konkursowe należy przesyłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie

ul. Złotowska 86

z dopiskiem Konkurs międzyszkolny „Moja gra planszowa” w terminie do      11.06.2018 roku.

 

Swoje gry w odpowiednio opisanej kopercie można również zostawić w sekretariacie szkoły, uwzględniając wymieniony termin.

 • przesłanie pracy na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że:
  • uczestnik jest autorem pracy,
  • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
  •     wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
   z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego z dn. 27 kwietnia 2016r.
   z późn.zm. (Załącznik nr 1 – oświadczenie).

V. TERMINARZ KONKURSU   

1. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych trwa do 11.06.2018r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu: 15.06.2018r.

VI. OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

1. Wszystkie gry nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę pomysłowość, estetykę i  staranność.

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy gry, które zajmą pierwsze, drugie
 i trzecie miejsce.

4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych nagród Jury zadecyduje podczas obrad.

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe:

 • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nadesłanych gier wraz z imieniem i nazwiskiem autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na okolicznościowych wystawach,
  w artykułach pokonkursowych oraz na stronie internetowej szkoły,
 • organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

 

Informacji szczegółowych udziela:

mgr Olga Wieczorek (o-debska@o2.pl), mgr Magdalena Kowalska

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!